Grid Pattern

Maarten Hoorn

Programmamanager Stedelijke Transformatie Platform31

Maarten is bij Platform31 als projectleider onder meer verantwoordelijk voor het programma Stedelijke Transformatie. In dit programma werken overheden, marktpartijen en corporaties sinds 2017 samen om binnenstedelijke gebiedstransformaties te versnellen om zo ruimte te maken voor meer woningen. Met zo'n 35 gebieden in het hele land werkt hij samen aan thema's als financiën, kwaliteit leefomgeving, samenwerking en wet- en regelgeving. Samen met onder meer de Provada heeft hij het initiatief genomen voor een leerkring over samenwerking tussen corporaties, publieke en private partijen. De nadruk bij deze leerkring ligt op het creëren van meer begrip en inzicht in elkaars belangen, perspectieven en verantwoordelijkheden. 

Daarnaast werkt hij als themacoördinator Verstedelijking en transformatie aan uiteenlopende ruimtelijke projecten, onder andere rondom verstedelijkingsvraagstukken, gezondheid, klimaatadaptatie, de Omgevingswet en de verbinding tussen stad en platteland. Maarten is een veelzijdige en breed geïnteresseerde projectleider. Maarten is opgeleid als planoloog aan de Rijksuniversiteit van Groningen en werkte eerder bij het sociaalwetenschappelijk onderzoeksbureau Intraval aan antwoorden op sociale vraagstukken. Bij Rho adviseurs adviseerde hij daarna als projectleider over uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen.

Bijeenkomst

Gerelateerde sprekers

Lisette Nijs

Directeur Projecten Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag

Theo Rook

Regiodirecteur Van Wijnen West